دانلود پایان نامه

بودن نمونههای جمعآوری شده به ویروس موزاییک هندوانه (WMV) از آزمون الایزای غیر مستقیم با آنتی سرم اختصاصی WMV استفاده گردید که مراحل آزمون الایزا با اصلاحاتی در روش کانورز و مارتین (۱۹۹۰) به شرح زیر انجام شد.
۱-۲/۰ تا ۵/۰ گرم از برگهای گیاهان مشکوک به آلودگی در ۵ برابر حجم بافر سیترات آمونیوم ۱/۰ مولار، ۸/۶= pH عصارهگیری شد و به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع CL، ویروس،، بودند:، WMV-EM

پاسخی بگذارید