دانلود پایان نامه

چنین شخصی، خود کم بین می باشد و احساس گناه نامناسبی از خود نشان می دهد. یعنی به اسنادهای علی درونی مفرط برای پیامدهای آزارنده گذشته دست می زند (رهم و همکاران به نقل از بهرامی و رضوان،۱۳۸۵) .
ج) خود تقویتی
در بحث خود کنترلی ، خود تقویتی سهم ویژه ای در توصیف رفتار افراد افسرده دارد. افسردگی می تواند بر مبنای میزان نسبتا

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوعاستاندارد، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

پاسخی بگذارید