الگوی تکرار شونده این روابط را حل نمودند.
بنانانی و همکاران[۴]، پاسخ نیمه دقیق فشار هیدرودینامیک را با در نظر گرفتن اثر جذب کف در حالت شتاب افقی هارمونیک بدست آورد. پاولچر رابطه ای تقریبی که معادل با رابطه بازگشتی چوپرا و فنوس می باشد را یافته و آنگاه پاسخ های بدست آمده را با پاسخ های چوپرا و فنوس مقایسه نمود و دقت این

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نمونه‌هایی، یک‌ماه، میگیرند،، خیار)

دیدگاهتان را بنویسید