دانلود پایان نامه

توسط فاضلی و چقامیرزا (۱۳۹۰) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR بررسی شدند که در ۱۵ گروه مجزا قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که نشانگر ISSR یک سیستم نشانگری قابل اطمینان برای آشکارسازی سطح بالایی از چندشکلی است و از این رو میتواند بعنوان ابزار مفیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای گیاهی، راهنمایی در مطالعات اصلاحی آینده و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایقانون مجازات، جبران خسارت، ارتکاب جرم

دیدگاهتان را بنویسید