دانلود پایان نامه

می زنند و به سلول باکتریایی منفرد و در حال رشد تبدیل می شوند، برخی از باکتری های اسپوردار که در صنایع مواد غذایی حائز اهمیت هستند جنس های باسیلوس و کلاستریدیوم می باشند.( جیکوب۴۷، ۱۹۸۹)
باکتریها از طریق غیرجنسی بوسیله تقسیم دوتایی۴۸ زیاد می شوند. زمان دوتا شدن۴۹ می تواند به کوتاهی ۲۰ دقیقه باشد. از آنجا که هر سلول مثل سلول والد

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره مصرف کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید