نموده است که در آن اثبات می نماید که استفاده از چیلر جذبی به دلیل مصرف کمتر انرژی به صرفه تر است(مقالات در سایت های اینترنتی این شرکت ها موجود است).
بر اساس همین مستندات حتی موضوع استفاده از نوع چیلر در تاسیسات ساختمان های عمومی و دولتی نیز تابع یک سری مقررات و ضوابط گردید.
با توجه به موارد فوق الذکر لزام است میزان مصرف

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع صلب، لیو[۲۵]،، چوانگ[۲۴]،، تسایی

دیدگاهتان را بنویسید