گرم آگاروز در ۱۰۰ میلی‌لیتر بافر TBE (8/10 گرم تریس، ۵/۵ گرم بوریک اسید و ۷۳/. گرم EDTA در ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مقطر، ۸=pH) با جوشاندن حل شد. بعد از اینکه دمای محلول به ۵۰ درجه سانتیگراد رسید محلول ژل حاوی ۵/۰ میکروگرم در میلیلیتر اتیدیوم بروماید به آرامی درون قالبی که دو طرف آن با چسب مسدود شده بود، ریخته شد. قبل از بسته شدن ژل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سوراخ، بزرگ‌تر، mm، ۰.۲

دیدگاهتان را بنویسید