منظور زلالسازی به آن ۶۰ درصد حجم کلروفرم اضافه گردید و به مدت ۱۰ دقیقه در rpm 6000 سانتریفوژ شد و به میزان ۱۰۰ میکرولیتر از فاز رویی به درون چاهکهای پلیت الایزا ریخته شد و یک شبانه روز در دمای ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شد. از عصاره گیاه سالم به عنوان شاهد استفاده شد.
۲- پـس از سپـری شـدن یک شبانه، روز پلیت ۳ مرتبه هر بار به مدت ۳

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد اپتیمم، تستهای، لوسیفراز۵۸، ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید