دانلود پایان نامه

گیاهان آلوده تعیین گردید. در این فرمول X میانگین جذب و SD انحراف معیار استاندارد چاهک‌های سالم است. بر این اساس نمونه‌های بیمار تشخیص داده می‌شوند.
همردیفسازی چندگانه۴۶ و آنالیزهای فیلوژنتیک با نرمافزارهایDNAMAN ,DNASTAR, GenDoc, Clustal X, وMEGA5 انجام گرفت و ترسیم درخت فیلوژنتیک به روش‌ neighbor-joining از برنامه MEGA5 بدست

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع آنتی‎بادی، سپری، نیتروفنیل‎فسفات، زمینه،

دیدگاهتان را بنویسید