No category

منبع تحقیق با موضوع معیار استاندارد، انحراف معیار

گیاهان آلوده تعیین گردید. در این فرمول X میانگین جذب و SD انحراف معیار استاندارد چاهک‌های سالم است. بر این اساس نمونه‌های بیمار تشخیص داده می‌شوند.
همردیفسازی چندگانه۴۶ و آنالیزهای فیلوژنتیک با نرمافزارهایDNAMAN ,DNASTAR, GenDoc, Clustal X, وMEGA5 انجام گرفت و ترسیم درخت فیلوژنتیک به روش‌ neighbor-joining از برنامه MEGA5 بدست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *