دانلود پایان نامه

نوکلئوتیدی، دمای لازم برای اتصال تدریجی ۶۰ درجه در نظرگرفته شد.

جدول ۳-۳. شرایط و سیکل‌های حرارتی برنامه ریزی شده برای انجام PCR
چرخه حرارتی
تعداد چرخه
دمای چرخه
مدت زمان
واسرشت اولیه
۱ سیکل
۹۴
۴ دقیقه
واسرشت
اتصال تدریجی
بسط

۹۴
۱دقیقه

۳۵ سیکل
*۵۳
۱دقیقه

۷۲
۲ دقیقه
بسط نهایی
۱ سیکل
۷۲
۱۰

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع CL، ویروس،، بودند:، WMV-EM

دیدگاهتان را بنویسید