نوکلئوتیدی، دمای لازم برای اتصال تدریجی ۶۰ درجه در نظرگرفته شد.

جدول ۳-۳. شرایط و سیکل‌های حرارتی برنامه ریزی شده برای انجام PCR
چرخه حرارتی
تعداد چرخه
دمای چرخه
مدت زمان
واسرشت اولیه
۱ سیکل
۹۴
۴ دقیقه
واسرشت
اتصال تدریجی
بسط

۹۴
۱دقیقه

۳۵ سیکل
*۵۳
۱دقیقه

۷۲
۲ دقیقه
بسط نهایی
۱ سیکل
۷۲
۱۰

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نمونه برداری، استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید