پایینی از خود تقویتی و میزان نسبتا بالایی از خود تنبیهی توصیف شود. کاهش عملکرد ، تعداد کم پاسخ های آغازگرانه ، تاخیرهای طولانی و پافشاری اندک، ممکن است بعنوان پیامدی از میزان کم خود تقویتی تفسیر گردد. خود تنبیهی در افراد بهنجار به وسیله کاهش رفتار نامطلوب و اغلب در حضور پاداش خارجی، به کنترل رفتار کمک می کند (کانفر و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره روش پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید