اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort- قسمت ۲

0 Comments

۱۰-۱- اهمیت و اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۳
فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین
۱-۲- تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۲- تاریخچه تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………….۱۸
۳-۲- وضعیت آهن در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….۱۹
۱-۳-۲- آهن خاک ۱۹
۲-۳-۲- نقش­های زیست شیمیایی آهن ۲۰
۳-۳-۲- نشانه­ های کمبود آهن ۲۱
۴-۳-۲- جذب و انتقال آهن از برگ ۲۱
۵-۳-۲- اثر آهن بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه ۲۲
۴-۲- وضعیت روی در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….۲۳
۱-۴-۲- روی در خاک ۲۳
۲-۴-۲- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی ۲۴
۳-۴-۲-نقش، جذب و انتقال روی در گیاه ۲۵
۴-۴-۲- نشانه­ های کمبود و سمیت ۲۵
۵-۴-۲- اثر روی بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه ۲۶
فصل سوم: مواد و روش­ها
۱-۳- مکان آزمایش………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۲-۳- مواد گیاهی و کودی……………………………………………………………………………………………………۳۰
۳-۳- محیط کشت……………………………………………………………………………………………………………….۳۰
۴-۳- مراقبت‌های لازم پیش از کاربرد تیمارها در فصل رشد……………………………………………..۳۱
۵-۳- تیمار‌ها و روش کار……………………………………………………………………………………………………..۳۱
۶-۳- جمع‌ آوری داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..۳۲
۱-۶-۳- ویژگی‌های مورفولوژیکی ۳۲
۲-۶-۳- ویژگی‌های فیزیولوژیکی ۳۳
۷-۳- اثر سال بر ویژگی­های گل شمعدانی………………………………………………………………………….۳۶
۸-۳- طرح آزمایش و واکاوی داده‌ها……………………………………………………………………………………۳۷
فصل چهارم: نتایج
۱-۱-۴- وزن تر و خشک شاخساره ۴۱
۲-۱-۴- وزن تر و خشک ریشه ۴۳
۳-۱-۴- تعداد گل و زمان گلدهی ۴۶
۴-۱-۴- سطح برگ ۴۸
۵-۱-۴- طول و قطر ساقه گلدهنده ۴۹
۱-۲-۴- سبزینه ۵۴
۲-۲-۴- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای ۵۵
۳-۲-۴- غلظت آهن و روی ۵۹
فصل پنجم: بحث
۱-۵- ویژگی­های مورفولوژیک……………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-۱-۵- وزن تر و خشک شاخساره……. ۶۳
۲-۱-۵- وزن تر و خشک ریشه ۶۴
۳-۱-۵- تعداد گل و زمان گلدهی ۶۵
۴-۱-۵- طول و قطر ساقه گلدهنده ۶۷
۵-۱-۵- سطح برگ ۶۸
۲-۵- ویژگی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………۷۰
۱-۲-۵- سبزینه ۷۰
۲-۲-۵- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای ۷۲
۳-۲-۵- غلظت عناصر آهن و روی ۷۳
۳-۵- نتیجه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۵- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
فهرست منابع
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۳- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک ۳۶
جدول ۱-۴- نتایج حاصل از تجزیه واریانس در تجزیه مرکب برای ویژگی­های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل شمعدانی…………………. ۴۰
جدول ۲-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیک گل شمعدانی ۴۱
جدول ۳-۴- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر وزن خشک شاخساره و ریشه در شمعدانی….. ۴۵
جدول۴-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر تعداد گل، زمان گلدهی و سطح برگ گل شمعدانی ۴۶
جدول۵-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر طول و قطر ساقه گلدهنده گل شمعدانی ۵۰
جدول ۶-۴- نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای ویژگی­­های فیزیولوژیک گل شمعدانی ۵۳
جدول۷-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای گل شمعدانی ۵۶
جدول۸-۴- مقایسه میانگین تاثیر تیمار بر غلظت آهن و روی در برگ گل شمعدانی ۶۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱- ۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان وزن تر و خشک شاخساره در گل‌های شمعدانی. ۴۲
نمودار ۲-۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر میزان وزن تر و خشک ریشه در گل‌های شمعدانی. ۴۴
نمودار ۳-۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر تعداد گل در گل‌های شمعدانی. ۴۷
نمودار ۴-۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر زمان گلدهی در گل‌های شمعدانی. ۴۸
نمودار ۵-۴- مقایسه میانگین تاثیر رقم بر سطح برگ در گل‌های شمعدانی. ۴۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *