دانلود پایان نامه

پاسگویان

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

زن
۲۱۱
۵۴٫۹
۵۴٫۹
۵۴٫۹

مرد
۱۷۳
۴۵٫۱
۵۴٫۱
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

سطح تحصیلات :
طبق جدول توزیع فراوانی برحسب سطح تحصیلات از۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۷۳٫۷ درصد یا ۲۸۳ نفر دارای مدرک کارشناسی و کمترین نسبت یعنی ۵٫۵ درصد یا ۲۱ نفر فوق دیپلم می باشند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

جدول ۴-۲توزیع فراوانی و تحصیلات پاسخگویان

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

فوق ديپلم
۲۱
۵٫۵
۵٫۵
۵٫۵

کارشناسي
۲۸۳
۷۳٫۷
۷۳٫۷
۷۹٫۲

کارشناسي ارشد
۸۰
۲۰٫۸
۲۰٫۸
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

پرسش های تحقیق :
سوال اول:
۱-به عقیده شما بین اعتماد بنفس و استفاده از رسانه های فردی رابطه وجود دارد .

جدول۴ -۳ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان درباره تاثیر اعتماد بنفس بر استفاده از رسانه های فردی

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۲۱۱
۵۴٫۹
۵۴٫۹
۵۴٫۹

خير
۱۷۳
۴۵٫۱
۴۵٫۱
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب تأثیر اعتمادبنفس بر استفاده از رسانه های فردی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۵۴٫۹ درصد یا ۲۱۱ نفر آن را مؤثر می دانند و کمترین نسبت یعنی ۴۵٫۱ درصد یا ۱۷۳ نفر آن را مؤثر نمی دانند.

سوال دوم :
۲-به عقیده شما رابطه اعتماد بنفس و ارتباطات چهره به چهره به چه میزان می باشد .

جدول۴-۴ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان درباره ميزان تاثير اعتماد بنفس برارتباط چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
۲۱
۵٫۵
۵٫۵
۵٫۵

کم
۲۸۳
۷۳٫۷
۷۳٫۷
۷۳٫۷

متوسط
۸۰
۲۰٫۸
۲۰٫۸
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب میزان تأثیر اعتمادبنفس بر ارتباط چهره به چهره از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۷۳٫۷ درصد یا ۲۸۳ نفر تأثیر آن را کم و کمترین نسبت یعنی ۵٫۵ درصد یا ۲۱ نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

سوال سوم :
۳-به نظر شما افرادی که اعتماد بنفس بیشتری دارند از رسانه ها استفاده می کنند.

جدول ۴-۵توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما افرادي که اعتماد بنفس بيشتري دارند از رسانه ها بيشتر استفاده مي کنند

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۲۶۵
۶۹٫۰
۶۹٫۰
۶۹٫۰

خير
۱۱۹
۳۱٫۰
۳۱٫۰
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۶۹ درصد یا ۲۶۵ نفر بر این باورند که افرادی که اعتمادبنفس بیشتری دارند از رسانه ها بیشتر استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی ۳۱ درصد یا ۱۱۹ نفر با این نظر مخالفند.

مطلب مشابه :  پایان نامه دربارهمصرف انرژی، انرژی خورشیدی، چرخه زندگی

سوال چهارم :
۴- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره کمک می کند .
جدول ۴-۶توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسگویان استفاده از رسانه هاي فردي به رشد مهارت هاي کلامي در ارتباطات چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۱۷۵
۴۰٫۳
۴۰٫۳
۴۰٫۳

خير
۲۵۹
۵۹٫۷
۵۹٫۷
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۵۹٫۷ درصد یا ۲۵۹ نفر بر این باورند که استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی به ارتباطات چهره به چهره کمک نمی کند و کمترین نسبت یعنی ۴۰٫۳ درصد یا ۱۷۵ نفر معتقدند که استفاده از رسانه های فردی به رشد مهارت های کلامی به ارتباطات چهره به چهره کمک می کند.

سوال پنجم :
۵-به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان به رشد مهارت های کلامی درارتباطات چهره به چهره کمک می کند .
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان استفاده از رسانه هاي فردي و میزان رشد مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
۸۹
۲۳٫۲
۲۳٫۲
۲۳٫۲

کم
۹۳
۲۴٫۲
۲۴٫۲
۴۷٫۴

متوسط
۱۰۲
۲۶٫۶
۲۶٫۶
۷۴٫۰

زياد
۷۶
۱۹٫۸
۱۹٫۸
۹۳٫۸

خيلي زياد
۲۴
۶٫۳
۶٫۳
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۲۶٫۶ درصد یا ۱۰۲ نفر بر این باورند که استفاده از رسانه های فردی به میزان متوسط در رشد مهارت های کلامی در ارتباطات چهره به چهره مؤثر است و کمترین نسبت یعنی ۶٫۳ درصد یا ۲۴ نفر میزان آن را زیاد ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص یافته است

سوال ششم:

۶- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی در فکر کردن شما در مورد موضوعی قبل از صحبت کردن تاثیر دارد

جدول ۴-۸ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان استفاده از رسانه هاي فردي در فکر کردن درمورد موضوعي قبل از صحبت کردن

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۲۴۸
۶۴٫۶
۶۴٫۶
۶۴٫۶

خير
۱۳۶
۳۵٫۴
۳۵٫۴
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۶۴٫۶ درصد یا ۲۴۸ نفر معتقدند که استفاده از رسا
نه های فردی در فکر کردن در مورد موضوعی قبل از صحبت کردن تأثیر دارد و کمترین نسبت یعنی ۳۵٫۴ درصد یا ۱۳۶ نفر آن را بی تأثیر می دانند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردارتباطات انسانی، ارتباط درون فردی، ارتباطات سازمانی

سوال هفتم :
۷- به عقیده شما افرادی که از مهارت های غیر کلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند .
جدول ۴-۹ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان تاثیر مهارت هاي غيرکلامي بر استفاده رسانه هاي فردي

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۱۵۳
۳۹٫۸
۳۹٫۸
۳۹٫۸

خير
۲۳۱
۶۰٫۲
۶۰٫۲
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۶۰٫۲ درصد یا ۲۳۱ نفر معتقد نیستند افرادی که از مهارت های غیرکلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی ۳۹٫۸ درصد یا ۱۵۳ نفر معتقدند افرادی که از مهارت های غیرکلامی استفاده می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند.

سوال هشتم:
۸- به عقیده شما استفاده نکردن از رسانه های فردی تا چه میزان در مهارت های غیر کلامی تاثیر دارد.
جدول ۴-۱۰ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به عقيده شما استفاده نکردن از رسانه هاي فردي تا چه ميزان در مهارت هاي غيرکلامي تأثير دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

خيلي کم
۴۵
۱۱٫۷
۱۱٫۷
۱۱٫۷

کم
۹۸
۲۵٫۵
۲۵٫۵
۳۷٫۲

متوسط
۱۰۱
۲۶٫۳
۲۶٫۳
۶۳٫۵

زياد
۸۷
۲۲٫۷
۲۲٫۷
۸۶٫۲

خيلي زياد
۵۳
۱۳٫۸
۱۳٫۸
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۲۶٫۳ درصد یا ۱۰۱ نفر به میزان توسط استفاده نکردن از رسانه های فردی را در مهارت های غیرکلامی مؤثر دانسته اند و کمترین نسبت یعنی ۱۱٫۷ درصد یا ۴۵ نفر میزان تأثیر آن را خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

سوال نهم :

۹- به عقیده شما استفاده از رسانه های فردی در حالات چهره شما هنگام صحبت کردن تاثیر دارد .

جدول ۴-۱۱ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي در حالات چهره به چهره شما هنگام صحبت کردن تأثير دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۱۷۲
۴۴٫۸
۴۴٫۸
۴۴٫۸

خير
۲۱۲
۵۵٫۲
۵۵٫۲
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردانسانساخت، کالبدهای، "حیات"

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو بیشترین نسبت یعنی ۵۵٫۲ درصد یا ۲۱۲ نفر معتقدند که استفاده از رسانه های فردی در حالات چهره به چهره آنها هنگام صحبت کردن تأثیر ندارد و کمترین نسبت یعنی ۴۴٫۸ درصد یا ۱۷۲ نفر معتقند که تأثیر دارد.

سوال دهم :
۱۰- عقيده شما بين استفاده از رسانه هاي فردي و حس هايي که بين ارتباط چهره به چهره به وجود می آید رابطه وجود دارد .
جدول۴-۱۲ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به عقيده شما بين استفاده از رسانه هاي فردي و حس هايي که بين ارتباط چهره به چهره به وجود مي آيد رابطه وجود دارد

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۹۴
۲۴٫۵
۲۴٫۵
۲۴٫۵

خير
۲۹۰
۷۵٫۵
۷۵٫۵
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۷۵٫۵ درصد یا ۲۹۰ نفر معتقدند بین استفاده از رسانه های فردی و حس هایی که بین ارتباط چهره به چهره به وجود می آید رابطه وجود ندارد و کمترین نسبت یعنی ۲۴٫۵ درصد یا ۹۴ نفر بر این باورند که بین این دو رابطه وجود دارد.
سوال یازدهم:
۱۱-به نظر شما کساني که به حرفهاي ديگران گوش مي کنند بيشتر از رسانه هاي فردي استفاده مي کنند

جدول ۴-۱۳ توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما کساني که به حرفهاي ديگران گوش مي کنند بيشتر از رسانه هاي فردي استفاده مي کنند

فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی

بله
۱۴۹
۳۸٫۸
۳۸٫۸
۳۸٫۸

خير
۲۳۵
۶۱٫۲
۶۱٫۲
۱۰۰٫۰

جمع
۳۸۴
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰

طبق جدول توزیع فراوانی از ۳۸۴ نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی ۶۱٫۲ درصد یا ۲۳۵ نفر با این نظر مخالفند که کسانی که حرف های دیگران را گوش می کنند بیشتر از رسانه های فردی استفاده می کنند و کمترین نسبت یعنی ۳۸٫۸ درصد یا ۱۴۹ نفر با این نظر موافقند.

سوال دوازدهم :
۱۲-به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان کمک مي کند تا افراد صحبتهاي ديگران را به خاطربسپارند

جدول ۴-۱۴توزیع فراوانی و درصد نظرات پاسخگویان به نظر شما استفاده از رسانه هاي فردي تا چه ميزان کمک مي کند تا افراد صحبتهاي ديگران را به خاطربسپارند

پاسخی بگذارید