دانلود پایان نامه

و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تنوع بالایی را در بین ژنوتیپهای تودههای بومی خربزه ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR نشان دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که نشانگرهای ISSR بطور موثری میتوانند برای مطالعه تنوع ژنتیکی تودههای خربزه و طالبی استفاده شوند (فابریکی اورنگ و همکاران، ۱۳۸۸). تنوع ژنتیکی ۹۹ توده و ۵ رقم نخود زراعی بومی ایران

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره راموردبررسی، یاچند، دراثرتغییرات، دهد.در

دیدگاهتان را بنویسید