دانلود پایان نامه

سرمایه اجتماعی a = تعداد عضویت در تشکل ها
W = وزن هر مؤلفه b = پیوند سرمایه اجتماعی
Xn = مقدار نرمال شده متغیر c = پل ارتباطی سرمایه اجتماعی

رابطه ۳-۴ فرمول شاخص سرمایه اجتماعی
یافته های جدول ۳۵-۴ نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی گندمکاران ۵۵/۰ می باشد. بنابراین میتوان گفت، سرمایه اجتماعی گندمکاران بالاتر از حد متوسط می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورددرآمد سرانه، سازمان ملل، جذب دانش

دیدگاهتان را بنویسید