دانلود پایان نامه

مستقیما در تحلیل های دامنه زمان بکار گرفته شود. هومار و رافائل[۲۸]، یک شرط مرزی که فرم اصلاح شده ای از مرز سامرفیلد است، ارائه نمودند. هر چند که این یک مرز فرکانسی بوده و برای محدوده های فرکانسی کوچک تر از فرکانس دوم طبیعی مخزن بیشترین دقت جواب را دارد. همچنین مطالعات متعددی توسط شاران انجام شده است که در آنها، شرط مرزی پیشنهادی

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع لزج، ۴-۱-، ،

دیدگاهتان را بنویسید