دانلود پایان نامه

داد. وی با در نظر گرفتن اندر کنش سازه وسیال پاسخ ها را برای سد با مخزن خالی و پر برای چند زلزله بصورت مثال عددی نشان داد.
فنوس و چوپرا[۳]، پاسخ تحلیلی فشار هیدرودینامیک را با در نظر گرفتن اثر جذب کف در حالت شتاب افقی و قائم بدست آوردند. در این مسیر به روابطی بازگشتی رسیده سپس با نوشتن برنامه ای کامپیوتری با استفاده از یک

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع همکاران،۱۳۷۶).، لوینسون، ،

دیدگاهتان را بنویسید