مثال عددی نشان داد.
فنوس و چوپرا[۳]، پاسخ تحلیلی فشار هیدرودینامیک را با در نظر گرفتن اثر جذب کف در حالت شتاب افقی و قائم بدست آوردند. در این مسیر به روابطی بازگشتی رسیده سپس با نوشتن برنامه ای کامپیوتری با استفاده از یک الگوی تکرار شونده این روابط را حل نمودند.
بنانانی و همکاران[۴]، پاسخ نیمه دقیق فشار هیدرودینامیک

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارههیدرواستاتیک، (۳-۴)،، هیدرواستاتیکی، رسید:

دیدگاهتان را بنویسید