دانلود پایان نامه

نشانگر AFLP به طور مشخص توانست سه گروه را تفکیک نماید. به طور کلی کارایی بالای این نشانگر در تفکیک و جداسازی ژنوتیپها قابل ملاحظه است (شاهحسینی و همکاران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-نشانگر SSR
تنوع ژنتیکی برخی تودههای گردوی ایرانی استان همدان با استفاده از نشانگر مولکولی SSR توسط کریمی و همکاران (۱۳۸۸) بررسی شد. تودهها به ۲ گروه تقسیم

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی، زمین لرزه

پاسخی بگذارید