پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه درباره ناتوانی های یادگیری

ی برنامه مداخله ای ایمن سازی روانی را با هدف کاهش تجارب تنیدگی زا در محیط های تحصیلی مطالعه کرده اند (دکرو، بالینگر و هویت، 2002). همچنین پیامدهای هیجانی وابسته به این تجارب مانند اضطراب (شاپیرو، شوارتز و بانر، 1998؛ بیسلی، تامپسون و دیویدسن، 2003؛ میسرا و مککین، 2000)، افسردگی (شاپیرو، شوارتز و بانز، 1998؛ میسرا و مککین، وست و تونی، 2000) و آشفتگی روان شناختی نیز مورد مطالعه واقع شده اند (سادرستروم، دالبیر، لایفرمن و استینهارت ، 2000؛ کیکلامه، شوارتز، 2013). مهمترین ابعاد تشکیل دهنده برنامه ایمن سازی روانی مورد استفاده برای مدیریت تجارب هیجانی در موقعیت های تحصیلی، آموزش مهارت های شناختی ـ رفتاری (دکرو، بالینگر و هویت ، 2002؛ دزایگیلوسکی، 2004؛ لی، 2007)، حمایت اجتماعی (پیرل، 2010) و آموزش روانی (دکرو، بالینگر و هویت، 2002؛ دزایگیلوسکی، 2004؛ شاپیرو،شوارتز و بانر، 1998) بوده است. تعداد بسیاری از محققان در مطالعات مختلف، به تاثیر محافظت کننده ادراک حمایت شدگی در برابر عوامل تنیدگی زا تاکید کرده اند (ویتن، 1985؛ شوارزر و کنول، 2007؛ میسرا, کریست و برانت, 2003؛ ویلکس، 2008؛ ویلکس و اسپیوی، 2009). گوفین، فلنر، لنت بلوم، (2011) و والاس (2001)، از فنون خودگویی مثبت و تصویرسازی ذهنی هدایت شده برنامه ایمن سازی روانی برای دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری استفاده کردند و نشان دادند که این فنون بر کاهش اضطراب امتحان و بهبود حرمت خود تحصیلی این دانش آموزان موثر است. برنامه ایمن سازی روانی به کار گرفته شده در این پژوهش به صورت همگام با در اختیار داشتن مؤلفه های آموزش روانی، درمان شناختی- رفتاری، درمان عقلانی – هیجانی، آموزش حل مسئله و آموزش مهارت های اجتماعی به منظور ارائه الگوهای اسنادی سازگارانه، تجارب هیجانی مثبت و خوش بینانه و متعاقب آن بازداری از تجارب تنیدگی زا و همبسته های هیجانی منفی این تجارب طراحی شده است و علاوه بر در نظر داشتن سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان نارساخوان به آموزش تعیینکنندهترین جنبه تفکر (سبک اسناد مثبت و خوش بینانه) می پردازد. وجه تمایز این برنامه نسبت به برنامه های شناختی – رفتاری به کار گرفته شده در جهت تغییر سبک اسناد در گروه های مختلف، تاکید مضاعف بر این مساله است که دانش آموز در می یابد به جای متهم شمردن خویش عامل خاصی را ناروا تلقی کند و برانگیخته شود تا برای تغییر رفتار دست به تلاش زند، مانع از بروز مشکل شود و یا بر آن غلبه کند. صرف آموختن سبک اسناد خوش بینانه به کودکان کافی نیست زیرا مشکلات اجتماعی منشأ بخش مهمی از رفتارهای انزواطلبانه و افسردگی در دانش آموزان نارساخوان است. در کنار ایمنسازی روانی دانش آموزان، آموزش راه هایی برای برخورد با مشکلات اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مارتین سلیگمن در برنامه ایمن سازی روانی با تاکید بر بعد مهارت های اجتماعی (که شامل مهارت های حل مساله و آموزش روش های جرات ورزی، مقابله و فنون مذاکره است) سعی بر آن داشت تا همانند جونانس سالک (کاشف واکسن فلج اطفال و ایمن سازی جسمانی کودکان) نقشی بزرگ در ایمن سازی روانی کودکان داشته باشد و به نوعی پیشگیری را مهمتر از درمان و باز آموزی اسنادی می دانست. حال با توجه به اهمیت تامین سلامت جسمانی، روانی و تحصیلی دانش آموزان نارساخوان و پیشگیری از بروز مشکلات مربوط به قلمروهای فوق به نظر می رسد استفاده از روش هایی از جمله روش ایمن سازی روانی به عنوانی روشی شناختی –اجتماعی بتواند نقش موثری در ارتقا سلامت، بهبود نگرش و تغییر سبک اسناد بدبینانه و منفی این گروه از کودکان ایفا نماید. لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخدهی به این سوالها است: آیا برنامه ایمن سازی روانی می تواند در تغییر و بهبود سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان تاثیر گذار باشد یا نه و آیا اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دختران و پسران تاثیر متفاوتی دارد یا نه.

اهمیت و ضرورت پژوهش
در شرایط فعلی، بر اساس شواهد تجربی مختلف، مواجهه با مطالبات زندگی تحصیلی و به تبع آن فراخوانی سطوح متمایزی از تجارب تحصیلی تنیدگی زا در موقعیت های پیشرفت، امری اجتناب ناپذیر می باشد. از طرف دیگر، تاکید شده است که یکی از مهمترین نشانگرهای تبیین کننده اثربخشی موقعیت های پیشرفت، از طریق مطالعه ارزیابی دانش آموزان از تجارب هیجانی وابسته به زندگی تحصیلی منتج از سبک اسناد، مشخص می شود (یو و لی، 2008). همچنین تحقق هدف والای ایمن سازی روانی در دانش آموزان نارساخوان در جهت مدیریت کارآمد تجارب هیجانی آنها در موقعیت های تحصیلی از طریق فراگیری سبک اسناد مثبت و خوش بینانه، مستلزم فراگیری مهارت هایی است که در پیش بینی کیفیت تجارب هیجانی آنها در رویارویی با رخدادهای تنیدگی زا اثرگذار واقع شود. بنابراین، با توجه به نتایج مطالعات مختلف، درباره ضرورت انجام مطالعاتی با هدف تجهیز دانش آموزان به ابزارهای روان شناختی مناسب به هنگام مواجهه با تجارب هیجانی منفی، موقعیت های تحصیلی و سایر موقعیت های زندگی، پژوهش حاضر در نظر دارد با طرح یک برنامه مداخله ای مبتنی برایمن سازی روانی، اثربخشی این برنامه آموزشی را به طور تجربی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان مورد آزمون قرار دهد. درواقع با اجرای برنامه مداخلهای چندسطحی و چندوجهی ایمن سازی روانی در محیطهای آموزشی، مشاوره ای و بالینی، «سلامت تحصیلی» دانش آموزان به کمک مربیان و والدین فراهم می شود. همچنین از لحاظ عملی، ارائه روش ایمن سازی روانی در مداخلات بهنگام برای کودکان دارای ناتوانی یادگیری می تواند در جایگزین کردن سبک اسنادی مثبت و خوش بینانه به جای سبک اسناد منفی و. بدبینانه ، توسط مربیان و والدین نقش مهمی را ایفا کند. به طور کلی می توان اظهار داشت که با توجه به فراگیری پدیده هیجان ها در موقعیتهای تحصیلی در بین دانش آموزان و همسو با شواهد تجربی مختلف توسعه و استفاده از برنامه های مداخله ای و آموزشی، با هدف آموزش مدیریت سازگارانه و کارآمد تجارب هیجانی از طریق سبک اسناد مثبت و خوش بینانه در موقعیت های تحصیلی، ایمنسازی روانی دانش آموزان، یک ضرورت پژوهشی اجتناب ناپذیر قلمداد می شود (استینهارت و دالبیر، 2008؛ هیروکاوا، یاگی و میاتا، 2002؛ هیروکاوا، 2002ب؛ کئوگ، بوند و فلاکسمان، 2006).
اهداف پژوهش
هدف کلی
تعیین اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان نارساخوان
اهداف اختصاصی
تعیین اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد خوش بینانه دانش آموزان دختر و پسر نارساخوان
تعیین اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد بدبینانه دانش آموزان دختر و پسر نارساخوان
مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی بر سبک اسنادخوش بینانه و بد بینانه دانش آموزان دختر و پسر نارساخوان
اهداف کاربردی
– معرفی برنامه مداخله ای چندسطحی و چندوجهی ایمن سازی روانی در محیط های آموزشی، مشاورهای و بالینی به معلمان، متخصصان، و والدین جهت تأمین «سلامت تحصیلی» و جایگزین کردن سبک اسنادی خوش بینانه با سبک اسنادی بدبینانه دانش آموزان.

– معرفی روش ایمن سازی روانی در مداخلات بهنگام برای کودکان نارساخوان.
سوال تحقیق
آیا اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان دختر و پسر دارای نارساخوانی متفاوت است؟
فرضیه های تحقیق
برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد خوش بینانه در دانش آموزان نارساخوان را افزایش می دهد.
برنامه ایمن سازی روانی سبک اسناد بدبینانه در دانش آموزان نارساخوان را کاهش می دهد.
تعاریف مفهومی
نارساخوانی: هرنوع ناتوانی در خواندن، که به واسطه آن کودکان از سطح پایه کلاس خود در زمینه خواندن پایینتر بوده و هیچگونه شواهد عینی دال بر نارساییهایی چون ناتوانی و کمتوانیذهنی، آسیب عمده مغزی یا مشکلات هیجانی، فرهنگی و نیز زبان گفتاری وجود ندارد (کمیته مشترک ملی ناتوانی یادگیری ، 2007).
سبک اسناد: بیانگر شیوه ترجیحی افراد در تبیین علل وقوع رخدادهای مختلف است. سبک اسناد دارای 3 بُعدِ تعیین کننده پایدار/ ناپایدار، فراگیر/ اختصاصی و درونی/ بیرونی و دو سطح خوش بینانه (تأکید بر مسئولیت شخصی در پدیدآیی رویدادها) و بدبینانه (سرزنش خود در باره رویدادهای خارج از کنترل) می باشد (سلیگمن، 2005).
ایمن سازی روانی: الگوی پیشگیری پنسیلوانیا (برنامه ایمن سازی روانی)، به منظور تسهیل عوامل محافظتی الگوهای اسنادی سازگارانه، خوش بینانه و تجارب هیجانی مثبت و نیز بازداری تجارب تنیدگی زا و همبسته های هیجانی منفی این تجارب، طراحی شده است (سلیگمن، 2005).
تعاریف عملیاتی
نارساخوانی: بر مبنای درج اختلال نارساخوانی در پرونده دانش آموزان تشخیص داده می شود )دانش آموزی که در آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان دارای هوشبهر 85 و بالاتر باشد و نمره او در آزمون خواندن نصفت و نظری، پایین تر از 5/77 (5/1 انحراف استاندارد پایینتر از میانگین) باشد ( تشخیص نارساخوانی دریافت می کند.
سبک اسناد: در پرسشنامه سبک اسناد کودکان(CASA) که در سال 1966 توسط ریچارد تانن بامو نادین کازلو ایجاد شد، برای هر یک از سبک های اسناد پایدار و بدبینانه، پایدار و خوش بینانه، فراگیر و بدبینانه، فراگیر و خوش بینانه، درونی و بدبینانه، درونی و خوش بینانه، 8 پرسش وجود دارد (در مجموع، 48 پرسش). مجموع نمره های سبک اسناد پایدار، فراگیر و درونی به منظور ارزیابی سبک اسناد بدبینانه و مجموع نمره های سبک اسناد ناپایدار، بیرونی و اختصاصی به منظور ارزیابی سبک اسناد خوش بینانه محسوب می شود.
ایمن سازی روانی: برنامه ایمن سازی روانی مبتنی بر الگوی پیشگیری پنسیلوانیا برای اولین بار توسط مارتین سلیگمن در سال 1970 درحوزه روانشناسی مثبت پایهگذاری شد. این برنامه در پژوهش حاضر به مدت 10 جلسه (هفته ای دو جلسه، هر جلسه 60 دقیقه) برای گروه های آزمایش اجرا می شود.

فصل دوم
گستره نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
ناتوانی های یادگیری یکی از پیچیده ترین ناتوانی هایی است که در حیطه کودکان استثنایی مطرح می باشد و این پیچیدگی در تعریف، طبقه بندی، ارزیابی و آموزش افراد با ناتوانی های یادگیری نیز انعکاس یافته است. بخشی از این پیچیدگی به ماهیت این ناتوانی و حیطه های گوناگونی چون پزشکی، عصب شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی مربوط است و بخش دیگر مربوط به ویژگی های افراد دارای ناتوانی های یادگیری است. در این فصل ابتدا به تعریف و طبقه بندی نارساخوانی به عنوان یکی از مهمترین و شایع ترین انواع ناتوانی های یادگیری در بین کودکان همراه با ذکر ویژگی ها و شیوع آن پرداخته می شود. همچنین مطالبی در خصوص سبک اسناد، و برنامه ایمن سازی روانی ارائه می گردد و در پایان به پژوهش های خارجی و داخلی انجام شده در این حیطه اشاره می شود.
نارساخوانی
در میان ناتوانی های یادگیری، نارساخوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا یکی از اساسی ترین مهارت ها در مدرسه، تشخیص کلمات است و مهارت خواندن نه تنها در امر خواندن بلکه در یادگیری سایر علوم نیز مداخله می کند. ضعف در خواندن در مهارت های دیگر خواندن مانند ادراک نیز تاثیر می گذارد و لذا نقص در خواندن چالشی بزرگ در مدارس است. اصطلاح نارساخوانی «دیسلکسیا» از ترکیب دو کلمه یونانی «dys» و «lexicos» تشکیل شده است. «dys» به معنای مشکل، دردناک یا نابهنجار است و «lexicos» به معنای «کلمه» می‌باشد. بنابراین، اصطلاح دیسلکسیا به طور دقیق، وجود مشکلات در مورد کلمه‌ها را نشان می‌دهد (آدامز،2008). بر مبنای تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان«نارساخوانی ترکیبی از تواناییها و مشکلاتی است که فرآیند یادگیری را در یک یا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و هجی کردن تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلال ممکن است با مشکلاتی در زمینه‌های سرعت پردازش، حافظه کوتاه‌مدت، توالی ادراک دیداری- شنیداری، زبان گفتاری و مهارتهای حرکتی همراه باشد (رید، 2003). اختلال خواندن برمبنای چهارمین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-IV-TR چنین تعریف شده است: حالتی که در آن پیشرفت خواندن پایین‌تر از حدی باشد که می توان بر حسب سن، آموزش و هوش کودک از او انتظار داشت. این اختلال به میزان زیادی مانع موفقیت تحصیلی یا فعالیت‌ های روزانه مستلزم خواندن می‌شود و در صورت وجود یک اختلال عصبی یا حسی، میزان ناتوانی خواندن بیش از آن حدی است که معمولاً با اختلالات دیگر دیده می‌شود. قانون بهبود آموزش افراد ناتوان ((IDEA بیان می کند که کودکان نارساخوان ممکن است در 1- مهارت خواندن، 2- روان خواندن و 3- درک خواندن دارای مشکلاتی باشند که همه با نام نارساخوانی طبقه بندی می شوند. بنابراین، تعاریف فوق از نارساخوانی براساس دیدگاه های عصب‌شناختی، شناختی، زبان‌شناختی و ادراکی صورت گرفته‌اند.
شیوع نارساخوانی
نارساخوانی شایع‌ترین نوع ناتوانی یادگیری می باشد که مورد شناسایی قرار گرفته است به طوری که 80 درصد کودکان دارای ناتوانی های یادگیری، نارساخوان می‌باشند (فلوری، 2009). پاره‌ای از محققان براین باورند که میزان شیوع نارساخوانی به تعریف و ملاکهای تشخیصی بستگی دارد (مک کامیک، 2010). محققان مختلف به دلیل وجود تعاریف و تبیین‌های متفاوت از نارساخوانی، ارقام متفاوتی را درباره فراوانی این اختلال ارائه داده‌اند. اغلب محققان رقم 4% را پذیرفته‌اند. در آمریکا نیز حدود 4درصد از کودکان سنین مدرسه نارساخوان هستند که میزان شیوع آن بین 2 تا 8 درصد است (پورافکاری، 1386/2007). براساس نتایج تحقیقات سیف نراقی و نادری (1388)، میزان شیوع ناتوانی های یادگیری در ایران 11 درصد اعلام شده است که حداقل 9 درصد آن را کودکان نارساخوان تشکیل می دهند
ویژگی ها
سیف نراقی و نادری1388) ) هشت ویژگی مهم یادگیری دانش آموزان نارساخوان را مطرح کرده اند که عبارتند از:
1- وابستگی مفرط در یادگیری: دانش آموزان نارساخوان به هدایت و یادگیری دیگران در یادگیری بسیار وابسته هستند. آن ها به ویژه در انجام تکالیف خود، این وابستگی به دیگران را نیز نشان می دهند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- وجود مشکل در نظارت بر عملکرد: دانش آموزان نارساخوان بر فرایند خواندن خود نظارت نداشته و اغلب آن ها درک درستی از مواد خواندنی ندارند.
3- شکست در انتخاب راهبردهای مناسب: دانش آموزان نارساخوان راهبردهایی را که برای موفقیت در انجام هر تکلیف به کار می برند یکسان است.
4- مشکلات حافظه: این دانش آموزان در به خاطر سپردن مواد درسی به ویژه متون خواندنی مشکلات بسیاری دارند و آن ها را بسیار سریع فراموش می کنند.
5- وجود مشکل در یادگیری صدای حروف: اغلب دانش آموزان نارساخوان در یادگیری صدای حروف و ترکیب آن ها دارای مشکلات اساسی هستند.
6- محدود بودن دامنه واژگان: این دانش آموزان دارای واژگان محدودی هستند که این امر در گفتار و نوشته های آن ها به وضوح مشخص است.
7- مشکل در تعمیم: دانش آموزان نارساخوان نمی توانند مفاهیمی را که یاد می گیرند به سایر موقعیت ها تعمیم دهند.
8- نگرش منفی نسبت به تکلیف: اکثر دانش آموزان نارساخوان تمایلی به انجام تکالیف چالش برانگیز ندارند. معمولا این دانش آموزان تکالیفی را دوست دارند که انجام آن مستلزم طی مراحل ساده است. این امر ممکن است به تجارب شکست آن ها در طی سال های اولیه مدرسه مربوط باشد.
سیر و پیش‌آگهی
حتی بدون کمک های اصلاحی، بسیاری از کودکان نارساخوان طی دو سال اول ابتدایی، اطلاعاتی درخصوص زبان نوشتاری به دست می‌آورند. تا پایان سال اول تحصیلی ممکن است برخی از آن ها خواندن چند کلمه را یاد گرفته باشند ولی اگر تا پایه سوم هیچ گونه مداخله آموزشی کمکی اعمال نشود، این کودکان از نظر خواندن واجد ناتوانی خواهند شد. در بهترین شرایط کودکی که در معرض خطر نارساخوانی قرار دارد در طول دوره کودکستان یا اوایل پایه اول دبستان شناسایی می‌شود. اگر آموزش های کمکی به موقع شروع شده باشد در موارد خفیف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *