دانلود پایان نامه

مزرعه
گنبد
۳۲
۳
علی آباد کتول
۱۸
۲
بندر ترکمن
۳۰
۳
کردکوی
۲۰
۲

۳-۳- آزمون الایزا
به منظور تعیین حضور یا عدم حضور ویروس در نمونه‌های جمع‌آوری شده با روش آزمون الایزای غیرمستقیم با آنتی سرم ویروس WMVتست شدند.

۳-۳-۱- آزمون الیزای غیرمستقیم
به منظور اطمینان از آلوده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد رطوبت نسبی

دیدگاهتان را بنویسید