دانلود پایان نامه

ویروس می‌باشد، عمومی نیز به شمار می‌رود. آغازگرهای ساخته شده با آب دو بار استریل و اتوکلاو شده به غلظت مناسب رسیده و در فریزر در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

۳-۵- روش تهیهی ژل و انجام الکتروفورز برای بررسی نتایج آزمون PCR
ژل الکتروفورز به صورت زیر تهیه و برای بررسی نتایج آزمون PCR مورد استفاده قرار گرفت:
یک

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع حالت طبیعی

پاسخی بگذارید