دانلود پایان نامه

گودوین۷۳ و همکاران، ۲۰۰۴). از بین نوجوانای که به وسیله لوینسون و همکارانش (۱۹۹۴) مورد مطالعه قرار گرفتند آن هایی که اختلال MDD داشتند دارای ویژگی های عزت نفس پایین، وابستگی هیجانی، حمایت اجتماعی کمتر و مقابله های ناکارآمد بودند. رین هرز و همکارانش (۱۹۹۸،۱۹۸۹) نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. افراد افسرده در سنین ۱۸ و ۲۱ سالگی به

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان عزت نفس

پاسخی بگذارید