دانلود پایان نامه

باشداز نظر روش جمع آوری داده-ها از نوع توصیفی پیمایشی است در پژوهش پیمایشی،گردآوری نظامند اطلاعات از نمونه ها صورت می پذیرد .همچنین این پژوهش از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع مقطعی است که در فاصله زمانی سال ۹۳ به انجام رسیده است. و از این بابت که میخواهد اثر اعتماد را بر وفاداری نگرش و نیت خرید بررسی نماید از نوع پژوهشهای

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید