دانلود پایان نامه

گذشته، افراد ممکن است تصورات قالبی متفاوت را وقتی ابراز کنند که در گروه ها حضور دارند نه وقتی که تنها هستند، همچنین موقعیت سایر گروه های مقایسه ای نیز ممکن است بر ابراز تصورات قالبی تاثیرگذار باشد. با توجه به این نکته، می توان گفت عدم صحت تصورات قالبی ممکن است وقتی بوجود آید که عقاید راجع به گروه های اجتماعی، برای روابط بین شخصی نقل شوند. این وضعیت به خصوص وقتی آسیب زاست که عقاید قالبی مشترک در مورد سوژه های فردی باشد، زیرا افراد مزبور که به آنها انگ زده شده در معرض تصورات قالبی یکسان کل یک گروه از افراد قرار خواهند گرفت.
به طور کلی، حتی اگر تصورات قالبی به طور ذهنی نیز معتبر باشند، تحقیقات نشان می دهد اشخاص غالباً خصوصیات قالبی ای را برای افراد خاص به کار می برند که به لحاظ اجتماعی نامناسب هستند و تعداد بسیاری از این تصورات قالبی پیامدهای عاطفی منفی به دنبال دارند. گاهی نیز افراد متوجه می شوند که تصور قالبی ای که برای فرد فرد اعضای گروه بکار می برند ناعادلانه بوده و ممکن است تناسبی با آن افراد نداشته باشد(اسپیرز،۱۳۹۱: ۵۸۱-۵۸۳).
۲-۱-۲- تفاوت تصورات قالبی با پیشداوری و تبعیض
تفکرقالبی با پیشداوری و تبعیض تفاوت دارد. پیشداوری نگرشی منفی و خصمانه نسبت به اعضای گروهی خاص است که بر تعمیم های ناشی از اطلاعات نارسا و نادرست استوار است(ارونسون،۲۰۰۹: ۳۲). در حالی که تبعیض، رفتار ناعادلانه یا لطمه زننده به اعضای یک گروه است که فقط به خاطر عضویت آنها در آن گروه رخ می دهد(ارونسون و دیگران، ۲۰۰۹: ۱۲۳). به عبارت دیگر تبعیض به الگوی رفتاری آشکاری گفته می شود که علیه یک گروه یا اقلیت اعمال می شود(کوئن، ۱۳۸۵: ۳۵). می توان رابطه بین مفاهیم تصور قالبی، پیشداوری و تبعیض را به صورت زیر نشان داد:
تصور قالبی پیشداوری تبعیض
بعد ادراکی بعد احساسی بعد رفتاری
۲-۱-۳- اعتماد اجتماعی
اعتماد در زبان فارسی مترادف با تکیه کردن، واگذاشتن کار به کسی، اطمینان، وثوق، باور و اعتقاد به کار گرفته می شود(عمید،۲۰۱:۱۳۶۹). در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است. با وجود اینکه تاکنون اندیشمندان اجتماعی تعاریف مفهومی بسیاری از اعتماد مطرح کرده اند اما همگی آنها درباره تعریف اعتماد وفاق ندارد. مثلاً امیل دورکیم: اعتماد را آرامشی می داند که حاصل زندگی مسالمت آمیز بشر در کنار همنوعانش در حالت صلح و به دور از هر گونه دشمنی و خصومت است. یا گئورگ زیمل، اعتماد را معادل کلمه ایمان به کار می برد و به اعتقاد وی نوعی ایمان و اعتقاد به افراد جامعه است(زتومکا،۱۳۸۴:۲۸).
آنتونی گیدنز در تعریف اعتماد به فرهنگ آکسفورد استناد می کند و اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به نوعی کیفیت، یا صفت و یا اطمینان به حقیقت عبارت یا گفته ای توصیف می کند. به اعتقاد وی اعتماد نوع خاصی از اطمینان است و چیزی یکسره متفاوت از آن نیست(گیدنز،۱۳۸۴: ۳۷).
رونالد اینگلهارت در تعریف خود از اعتماد به جنبه قابلیت پیش‌بینی رفتار توجه داشته و عقیده دارد اعتماد یا عدم اعتماد به تشکیل انتظارات در شرایط اطلاعاتی ناقص کمک می‌کند و اعتماد این انتظارات را در برمی‌گیرد که رفتار دیگری به طرز قابل پیش‌بینی دوستانه خواهد بود و در جهت مخالفت رفتار موذیانه یا غیرقابل اعتماد افراد، عدم اعتماد تلقی می‌شود(اینگلهارت،۱۳۸۲: ۴۳).
نیکلاس لوهمان: اعتماد را به معنی مطمئن بودن درباره کنش های احتمالی دیگران در آینده تعریف می کند و عنوان می کند که اعتماد با مفهوم مخاطره و ریسک در ارتباط است. به اعتقاد لوهمان کارکرد اعتماد در نظام اجتماعی این است که عدم تعین اجتماعی را کاهش می دهد. (لوهمان،۱۰:۱۹۷۹ به نقل از امیرکافی،۱۱:۱۳۷۴)
فرانسیس فوکویاما اعتماد را به عنوان انتظاری که یک جامعه از رفتار مسئولانه و همیارانه‌ی بخشی از اعضای دیگر جامعه که بر هنجارهای مشترک عام مبتنی است،تعریف می‌کند. (فوکویاما, ۱۳۷۹, ص. ۱۰)
از نظر کلاوس افه، اعتماد به معنای باور به عملی است که از دیگران انتظار می‌رود. وی همچنین اعتماد را فرضی شناختی می داند که کنشگران فردی یا جمعی/ گروهی در تعامل با دیگران به کار می بندند.
دیوید جانسون معتقد است اعتماد یک ویژگی شخصی ثابت و بلاتغییر نیست، بلکه جنبه ای از روابط است که پیوسته در حال تغییر بوده و برای ایجاد ارتباط، فرد باید بتواند فضایی آکنده از اعتماد را ایجاد کند که ترس از طرد شدن را کاهش و امید به پذیرش و حمایت و تأیید را افزایش دهد(تاجبخش و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۰۸).
پیتر زتومکا اعتماد و اعتماد کردن را نوعی استراتژی مهم در مواجهه با شرایط نامعین و کنترل آینده می‌داند. جیمز کلمن اعتماد را وارد کردن عنصر خطر در کنش با دیگران دانسته و اعتماد را با مخاطره در ارتباط می داند(زتومکا،۱۳۸۶: ۲۹).
در یک جمع بندی کلی اشتراکات‌ تعاریف فوق را می توان این‌ چنین‌ برشمرد: ۱- اعتماد در فرآیند روابط اجتماعی بین افراد و سازمانهای اجتماعی با همدیگر تبلور می یابد. ۲- اعتماد متضمن‌ نوعی‌ انتظار است‌. ۳- اعتماد در شرایط‌ و وضعیت‌ مخاطره‌آمیز وجود دارد. مفهوم عدم تعیین اجتماعی، یعنی عدم پیش بینی رفتارها و امور نیز با مفهوم اعتماد توأم می باشد. ۴- حسن ظن فرد نسبت به سایر اعضای جامعه نیز عنصر کلیدی اعتماد محسوب می شود؛ چرا که با وجود عدم قطعیت ها و وجود خطر در روابط، افراد به خاطر حسن ظن و احساس مثبتی که به یکدیگر دارند به هم اعتماد می کنند. ۵- اعتماد واقعیتی‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ است‌. ۶- اعتماد خصلت‌ نسبی‌ و متغیر دارد یعنی‌ اینکه‌ در یک‌ جامعه‌ در دوره‌های‌ مختلف‌ تاریخی‌ تغییر می‌کند.
۲-۱-۴- سطوح اعتماد اجتماعی
در یک تقسیم‌بندی کلی اعتماد را می‌توان در چهار سطح مورد بررسی قرار داد، اعتماد بنیادین که در سطح فردی و روان‌شناسی بررسی می‌شود، اعتماد بین‌شخصی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعه‌شناسی بحث می‌شود.
۲-۱-۴-۱- اعتماد بنیادین : اعتماد بنیادی نگرشی است که فرد نسبت به خود و دنیای پیرامون خود دارد و موجب تقویت این احساس می‌شود که افراد و امور دنیا قابل اعتماد و دارای ثبات و استمرار هستند(گیدنز،۱۳۷۸: ۲۳).
۲-۱-۴-۲- اعتماد بین‌شخصی: اعتماد بین‌شخصی شکلی از اعتماد است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می‌‌دهد. این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را مرتفع می‌‌سازد و با کاستن از حالت دفاعی، بسیاری از تعاملات روزانه را موجب می‌‌شود. اعتماد بین‌شخصی حوزه‌ای از تعاملات میان عشاق، دوستان و همکاران و همچنین اعتماد میان رئیس و کارمند، سرپرست و کارگر، معلم و شاگرد، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار و … را دربر می‌گیرد. مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه تعامل شخصی ایجاد می‌شود محدود بودن قلمرو آن است و در جامعه‌ای که تحرک و نیاز به همکاری با غریبه‌ها وجود دارد، چندان راه‌گشا نیست(امیرکافی، ۱۳۸۰: ۱۰).
۲-۱-۴-۳- اعتماد تعمیم‌یافته: اعتماد تعمیم‌یافته را می‌توان داشتن حسن ظن نسبت به اکثریت افراد جامعه جدای از تعلق آن‌ها به گروه‌های قومی و قبیله‌ای تعریف نمود. به نظر سلمی اعتماد تعمیم‌یافته یا اخلاقی مبتنی ‌بر تجارب شخصی ما نیست بلکه بیشتر مبتنی ‌بر نگاه ما به جهان است که از والدین خود یاد می‌گیریم و کاملا باثبات و محکم است و در طول زمان از بین نمی‌رود. این نوع اعتماد در سطحی گسترده‌تر از خانواده، دوستان و آشنایان قرار می‌گیرد. زتومکا معتقد است هدف یا جهت‌گیری اعتماد ممکن است معطوف به جنسیت (من به زن‌ها اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم)، سن (من به افراد میان‌سال اعتماد دارم و به افراد جوان اعتماد ندارم)، نژاد، قومیت، مذهب و … باشد(زتومکا، ۱۳۸۶: ۸۰-۸۱).
۲-۱-۴-۴- اعتماد به نظام یا سیستم: در جامعه مدرن الزاما دو سوی فرایند ارتباط را ارتباط‌گران انسانی تشکیل نمی‌دهند، بلکه انسان‌ها گاهی با کنش‌گران غیرفردی ارتباط برقرار می‌کنند. به این ترتیب شکل دیگری از اعتماد مطرح می‌شود که متوجه ساختارهای غیرشخصی است. در این مورد به دو نوع اعتماد نهادی و اعتماد مدنی یا انتزاعی اشاره شده است.
الف) اعتماد نهادی: اعتماد نهادی دلالت دارد بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به نهادها (رسمی دولتی) دارند. به تعبیر دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی‌اعتمادی به افرادی است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنابراین میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهای مختلفی که در زندگی روزمره با آن‌ها ارتباط دارند سنجیده می‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و … نوعا از این نوع اعتماد هستند. میزان اعتمادی که مردم به نهادهای مختلف دارند در بین جوامع متفاوت است و در طی زمان دستخوش تغییراتی می‌شود(زتومکا،۱۳۸۶: ۸۲).
ب) اعتماد انتزاعی(مدنی): گیدنز نظام‌های انتزاعی را نظام‌های انجام کار فنی یا مهارت تخصصی می‌داند که حوزه‌های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی ما را تشکیل می‌دهد. مثل نظام پزشکی، نظام معماری و غیره. به نظر وی ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظام‌های انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبه‌های مدرنیت جهانی شده باشد، ناگزیریم(گیدنز،۱۳۸۴: ۳۴).

مطلب مشابه :  عدالت اجتماعی-دانلود متن کامل

۲-۲- مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱- مروری بر نظریات مرتبط با تصورات قالبی
چشم اندازهای نظری گوناگونی در رابطه با آنچه که تصورات قالبی خوانده می شود مطرح شده است. مهم ترین آنها به تناسب ارتباط با پژوهش حاضر عباتند از: نظریه تضاد واقع گرایانه منافع (کمپل و لوین)، نظریه هویت اجتماعی(تاجفل)، تئوری توجیه سیستمی، نظریه تصورات اجتماعی(سرژموسکوویچی)، نظریه هیوستون و جیلز(تصورات قالبی و اختلال در ارتباط اجتماعی).
۲-۲-۱-۱- نظریه تضاد واقع گرایانه
براساس این نظریه، تعارض بین گروه های هویتی ناشی از رقابت بر سر مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و بر سر منابع محدودی مانند شغل، مسکن و دسترسی به امکانات آموزشی مناسب است. این نظریه قائل به وجود منابع محدود و رقابت بر سر آنها و منازعه میان گروه های فرادست و فرودست است. بر این اساس، احساس ستیز، پیشداوری و کلیشه سازی هنگامی ظهور می کند که گروه ها برای دستیابی به منابع محدود با هم رقابت کنند.
این نظریه به بررسی تفکر “ما در برابر آنها” یا تمایز میان آن چه در روانشناسی اجتماعی “درون گروه” و “برون گروه” گفته می شود می پردازد و مطرح می کند که منازعه هنگامی گسترش می یابد که یک گروه دارای استدلالی واقع گرایانه و عقلایی برای رقابت یا رویارویی با دیگران باشد(هوگتون،۲۰۰۹: ۱۷۰ به نقل از اشرف نظری،۱۳۹۱). وقتی گروه ها بر سر امکانات در جامعه، شغل، زمین، قدرت، پایگاه و امکانات مادی و اجتماعی با یکدیگر رقابت می کنند زمینه های قالب سازی و پیشداوری نضج می گیرد. به موجب این نظریه، پیشداوری و تصورات قالبی از رقابت میان گروه های اجتماعی درباره کالاها و فرصت های ارزشمند ناشی می شود و تا چنین رقابتی ادامه داشته باشد اعضای گروه ها نسبت به هم دیدگاه های منفی خواهند داشت. تضاد میان گروه ها بر سر کسب منافع منجر به رقابت بین گروهی و شکل گیری تصورات قالبی منفی برون گروهی می شود. اگر فردی در سلسله مراتب اجتماعی- اقتصادی در سطح پایین تر قرار داشته باشد ممکن است نیاز به گروهی داشته باشد تا بتواند نسبت به آنها احساس برتری کند. پژوهش ها نشان داده است که اگر پایگاه اجتماعی- اقتصادی فردی پایین تر و یا در حال نزول باشد بیشتر از کسی که از پایگاه اجتماعی بالاتر و یا در حال صعود است مستعد تصورات قالبی و پیشداوری است. بنابراین شرایط نامطلوب اقتصادی و ناکامی های اجتماعی زمینه های شکل گیری تصورات قالبی و افراطی گری را فراهم می کند(ستوده، ۱۳۷۸: ۱۷۱-۱۷۲).
با استناد به این نظریه، می توان گفت در این پژوهش پایگاه اجتماعی- اقتصادی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تصورات قالبی و اعتماد بین گروهی(اعتماد اجتماعی) افراد است و مطابق با این نظریه در شرایط نامطلوب و طبقات پایین اجتماعی- اقتصادی شاهد تصورات قالبی بیشتر و اعتماد اجتماعی کمتر خواهیم بود.
۲-۲-۱-۲- نظریه هویت اجتماعی
نظریه هویت اجتماعی بر نقش بنیادین هویت های متنوع اجتماعی نظیر جنسیت، ملیت، طبقه اجتماعی، قومیت و نژاد تأکید می کند که در موقعیت های گوناگون برجسته می شوند و بر قضاوت اجتماعی و رفتار تأثیر می گذارند. یکی از مباحث محوری در این نظریه این است که طبقه بندی اجتماعی، انگیزه ای اساسی به نفع رقابت اجتماعی میان گروهی ایجاد می کند. زمانی که طبقات اجتماعی شکل بگیرد افراد برای هویت اجتماعی مثبت تلاش می کنند و این به نوبه خود موجب رقابت میان گروهی می شود. با تداوم نگاه مثبت به گروه خودی در مقایسه با گروه غیر خودی، سوگیری های ادراکی و کلیشه سازی پدید می آید. اعضای درون گروه تمایل دارند تمایزی ایجابی از اعضای برون گروه ایجاد کنند(کاتم و دیگران، ۱۳۸۶: ۲۳۳).
تاجفل و ترنر(۱۹۸۱) بر این باورند که داشتن تصورات قالبی، وسیله ی خوبی است که اعضای درون گروه برای توجیه رفتار اعضای برون گروه به کار می بردند(تصورات قالبی نوعی ساز و کار دفاعی است که فرد را قادر می سازد تا رفتارهای دسته های خاص اجتماعی را توجیه کند و نگرش فرد را نسبت به آنها شکل می دهد). نقطه نظرات منفی راجع به برون گروه امکاناتی فراهم می آورد تا با کاستن از جنبه های خوب اعضای برون گروه، آن ها را کاملا از یکدیگر متمایز کنند و به این ترتیب سطح هویت اجتماعی اعضای گروه را تعیین کنند. وقتی برای یک تشکیل یک گروه، مثبت بودن هویت اجتماعی اعضای آن مورد نظر نباشد، ممکن است افراد بخواهند پایگاه نسبی گروه را تغییر داده و یا اینکه گروه را برای پیوستن به یک گروه بهتر ترک کنند.تاجفل می گفت افراد هویت اجتماعی خود را با تعریف گروههایی که به آن تعلق دارند و برون گروههایی که عضو آن نیستند شکل می دهند (اسپیرز،۱۳۹۱: ۷۹).
پژوهش های مربوط به هویت اجتماعی نشان می دهد که پیشداوری و تصورات قالبی در میان گروه ها حتی در نبود اهداف متعارض نیز رخ می دهد. هنری تاجفل و همکاران او برخلاف نظریه پردازان واقع گرا، این نکته را دریافتند که تخاصم و ستیزش در ارتباط با برون گروه (گروه های دیگر) در غیاب هرگونه تفاوت عقلایی یا قابل قبول میان گروه ها، بواسطه نبود تعامل میان آنها شکل می گیرد. طبق مشاهدات و تجاربی که تاجفل در مطالعات خویش به آن دست یافت این ایده مطرح شد که در شرایطی که دو گروه اساساً با هم تعامل نداشته اند شاهد نوعی جانبداری از گروه خود و تصورات منفی و متخاصم در برابر برون گروه هستیم. طبق نظریه هویت اجتماعی(تاجفل و ترنر) تعصب و پایبندی درون گروهی، از جایگاه به نسبت عالی اعضای درون گروه حمایت می کند و از طریق آن، هویت اجتماعی برای اعضای درون گروه فراهم می شود و عزت نفس آنها را برآورده می سازد(هوگتون،۲۰۰۹:۱۷۲ به نقل از اشرف نظری،۱۳۹۱).
هنری تاجفل(۱۹۸۱) بین تصورات قالبی و تصورات قالبی اجتماعی تمایز قایل می شود: برخی از تصورات قالبی ما منحصر به فرد است و فقط بر تجارب فردی ما متکی است اما برخی دیگر تصوراتی است که دیگر اعضای گروه های خودی نیز در آن سهیم هستند. آن دسته از تصورات قالبی که ما با دیگران در آن سهیم و شریک هستیم، تصورات قالبی اجتماعی ما به شمار می روند. تصورات قالبی وقتی اجتماعی هستند که در میان تعداد زیادی از افرادی که در گروه ها و یا هستی های اجتماعی حضور دارند، مشترک باشند. تاجفل معتقد بود تصورات قالبی پنج کارکرد دارند، دو کارکرد آن در سطح فردی و سه کارکرد دیگر در سطح گروهی قرار دارد. کارکردهای فردی این است که

پاسخی بگذارید