فصل چهارم
حل معادلات حاکم

۴-۱- مقدمه
در این فصل به حل معادله حاکم بر رفتار مخازن سدهای بتنی وزنی با شرایط مرزی مختلف پرداخته می شود.
ابتدا معادله (۲-۱۸) که معادله دیفرانسیل حاکم بر رفتار مخزن با سیال لزج می باشد، را در حوزه

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع نمونههایی، MR700)، اندازه‎گیری، (Dynatech

دیدگاهتان را بنویسید